:: תירפכ הניל - תקוש הנליא ::
,םינילבתו ירפ יצע ןגב - טקשו ףונ ,עבט ירחושל
.אצומ בובס- א"ת/םילשורי - 1 'סמ שיבכ
םילשורי ינפל מ"ק 7

תיז-תיב בשומב םירופיצה תינופמיס
English site תיבה ףד
02 - 5346261 :לט
02 - 5701136 :סקפ

תיז-תיב בשומ
14 'סמ קשמ
.םילשורי רעי בלב
90815 :דוקימ


עובש ףוס
גוזל ח"ש 350 .-
לוח ימי ח"ש 250 .-
תפסונ הטימ ח"ש 70.-

הנועל םאתהב תושימג)
.(הייהשה ךשמו

גג תיילע
לייטל ןאל

רדח תריד
לוכאל ןכיה
Email: shokeapt@netvision.net.il רוזאה תפמ