:: תירפכ הניל - תקוש הנליא ::
,םינילבתו ירפ יצע ןגב - טקשו ףונ ,עבט ירחושל
.אצומ בובס- א"ת/םילשורי - 1 'סמ שיבכ םילשורי ינפל מ"ק 7
תיז-תיב בשומב םירופיצה תינופמיס
English site
  רדח תריד
ןבא הנבמ
,הניש רדח
.דייוצמ חבטמו םיתורש
הניגל הדומצ
םילשורי רעי ןווכל ףונ
.םרכ-ןיע רפכהו
גוזל םיאתמ
:ןוריחמ
ח"ש 350- עובש ףוס
ח"ש 250- לוח ימי
ח"ש 70- תפסונ הטימ
םאתהב תושימג
הנועל
היהשה ךשמו


תיבה ףד
גג תיילע

לייטל ןאל
לוכאל ןכיה
Email: shokeapt@netvision.net.il רוזאה תפמ