:: תירפכ הניל - תקוש הנליא ::
,םינילבתו ירפ יצע ןגב - טקשו ףונ ,עבט ירחושל
.אצומ בובס- א"ת/םילשורי - 1 'סמ שיבכ םילשורי ינפל מ"ק 7
תיז-תיב בשומב םירופיצה תינופמיס
  לוכאל ןכיה
בשומל הסינכב הדעסמ *
.(העיסנ תוקד שמח)
םילויט ילולסמו תודעסמ *
.םרכ-ןיע רפכב
.(העיסנ תוקד םירשע)
,סומוחה יבבוחל *
.שוג-ובא רפכב
.(העיסנ תוקד רשע)
"שאה לע" תודעסמ *
םילשוריב ספירגא 'חרב
(העיסנ תוקד םירשע)
,ידג ןיעו חלמה םי *
.העיסנ העש יעבר תשולש

םילשוריב תודעסמ
ןייו לכוא לולסמ


גג תיילע
לייטל ןאל

רדח תריד
תיבה ףד
Email: shokeapt@netvision.net.il רוזאה תפמ