:: תירפכ הניל - תקוש הנליא ::
,םינילבתו ירפ יצע ןגב - טקשו ףונ ,עבט ירחושל
.אצומ בובס- א"ת/םילשורי - 1 'סמ שיבכ
םילשורי ינפל מ"ק 7

תיז-תיב בשומב םירופיצה תינופמיס
English site גג תיילע
הטיווס
םירדח ינש תב
.םילופכ םיתורש .('ב המוק)
,דייוצמ ןוחבטמ
.םילבכב היזיולט
.םילשורי רעיל ףונ
.קריב תלבוט תספרמ
.עיגרמו טקש םוקמ
החפשמל םיאתמ
.תוגוז ינשל וא
.ךרוצל םאתהב םומח/גוזמ

:ןוריחמ
גוזל ח"ש 250.-
.'ו-א םימי
גוזל ח"ש 380.
עובש ףוס

לייטל ןאל

רדח תריד
לוכאל ןכיה
תיבה ףד
Email: shokeapt@netvision.net.il רוזאה תפמ