:: תירפכ הניל - תקוש הנליא ::
,םינילבתו ירפ יצע ןגב - טקשו ףונ ,עבט ירחושל
.אצומ בובס- א"ת/םילשורי - 1 'סמ שיבכ
םילשורי ינפל מ"ק 7

תיז-תיב בשומב םירופיצה תינופמיס
English site
 

תיבה ףד
גג תיילע
לייטל ןאל

תריד
םירדח ינש
לוכאל ןכיה
Email: shokeapt@netvision.net.il